• +48 (91) 43 37 240

Anna Drab-Kurowska

15 lt.

Uczennica Liceum Ekonomicznego (LE) przy ZSE nr 2 w Szczecinie w latach 1992-1996.
Podczas czteroletniej nauki zdobyłam wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Wysoki poziom merytoryczny przedmiotów zawodowych takich jak Ekonomia, Statystyka, Rachunkowość, Ekonomika przedsiębiorstw oraz Informatyka wyposażyły mnie w wartościowy warsztat, który mogę wykorzystywać zarówno w pracy zawodowej jak i dalszej edukacji.
Wiedza z zakresu rachunkowości i informatyki okazała się przydatna podczas pracy na stanowisku księgowego w Biurze Rachunkowym (1998-2001).
Natomiast najważniejszą kwestią, była możliwość wykorzystania wiedzy pozyskanej w ramach lekcji w LE, w trakcie pięcioletniego okresu studiów. Nauka w LE przybliżyła mi zagadnienia związane z ekonomią oraz rozwojem gospodarki rynkowej, oraz zachęciła do podjęcia dalszego kształcenia w tym obszarze. Stąd padł wybór na studia o charakterze ekonomicznym. Wiedza zdobyta w LE dała możliwość osiągania najlepszych wyników studiując na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Efektem tych działań była szósta lokata wśród najlepszych absolwentów Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w roku 2001.
Od 2001 roku jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2001-2005 na stanowisku asystenta. W roku 2005 zdobyłam tytuł doktora nauk ekonomicznych, co pozwoliło mi na objęcie stanowiska adiunkta w Katedrze Polityki Gospodarczej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Do zakresu moich obowiązków należy:
– działalność dydaktyczna na wszystkich formach studiów,
– działalność naukowa,
– organizacja i prowadzenie studiów podyplomowych,
– organizacja konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych od 2002 roku.

Od 2004 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) Oddział w Szczecinie. Natomiast od 2015 roku pełnię funkcję Sekretarza. Poza tym w ramach PTE, jestem trenerem oraz doradcą w ramach projektu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Działalność ta obejmuje:
• prowadzenie szkoleń w ramach projektu „Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej” z zakresu m.in.: zarządzania zasobami ludzkim w ekonomii społecznej, praktyczne aspekty kierowania zasobami ludzkimi w PES – kadry i płace
• prowadzenie warsztatów w ramach projektu „Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej” pt. Etapy tworzenia partnerstw w ramach warsztatów partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej i budowy sieci współpracy lokalnych podmiotów
• prowadzenie doradztwa indywidualnego, w tym doradztwa biznesowego w ramach projektu „Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej” dla osób fizycznych z zakresu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz dla przedstawicieli PES m.in. z zakresu zarządzanie personelem, finansowania działalności, tworzenia partnerstw lokalnych.
Podkreślenia wymaga, iż w trakcie nauki w LE pozyskałam znajomość języków obcych (j. niemiecki, j. angielski) na poziomie zaawansowanym, także w obszarze języka biznesu, co w bardzo dużym stopniu ułatwia mi pracę naukową, która wiąże się ze współpracą w ramach projektów międzynarodowych, uczestnictwem w seminariach oraz konferencjach w Europie. W latach 2002-2015 odbyłam staże zagraniczne i wyjazdy studyjne:
08.2002- Heinrich – Heine Universität w Düssedorfie- wyjazd studyjny;
08.2003 – Albert – Ludwigs Universität we Freiburgu – wyjazd studyjny;
08.2004- Universität Augsburg, połączone ze studiowaniem – wyjazd studyjny;
07.2005 – Brighton, Eastbourne, Londyn – wyjazd studyjny;
08.2005 – XIV Seminarium Polsko-Niemieckie z cyklu ,,Społeczna gospodarka rynkowa Niemiec i integracja europejska’’ – Vlotho 2005;
08.2007 – XVI Seminarium Polsko-Niemieckie z cyklu ,,Społeczna gospodarka rynkowa Niemiec i integracja europejska’’ – Vlotho 2007.
08.2008 – XVI Seminarium Polsko-Niemieckie z cyklu ,,Społeczna gospodarka rynkowa Niemiec i integracja europejska’’ – Vlotho 2008.
08.2009 Uniwersität w Kolonii – wyjazd studyjny
05.2012- Aalborg University – cykl wykładów „Service management in the new Economy” na Aalborg University w ramach programu ERASMUS (LLP-Erasmus Programme, Individual Teaching Programme form Teaching Staff Mobility Academic Lear 2011/2012) – Kopenhaga 2012
09.2013 – Aalborg University – cykl wykładów „Service management in the new Economy” na Aalborg 09.2014 – University w ramach programu ERASMUS (LLP-Erasmus Programme, Individual Teaching Programme form Teaching Staff Mobility Academic Lear 2012/2013)- Kopenhaga 2013
05.2015 – Aalborg University – staż szkoleniowy 14- Kopenhaga 2014
09.2015 – Las Palmas University – Spain – cykl wykładów „Service management in the new Economy”
Inna działalność, gdzie wykorzystywane są umiejętności pozyskane w LE.

09.2009-10.2009 – Wykładowca – prowadzenie zajęć na kursie Profesjonalny finansista nowoczesnej firmy UDA-POKL.02.01.01-00-370/08
09.2012-02.2013 – koordynator programu L.I.F.E, który wspomaga rozwój szkół wyższych oraz przedsiębiorstw na polu wspólnej, pozytywnej interakcji nauki i biznesu. Organizatorami tego projektu był Instytut Wiedzy i Innowacji oraz holenderska firma La’Met
09.2011-02.2012 – staż w firmie informatycznej IAI S.A. – uczestnik projektu pt.: „Staż Sukcesem Naukowca” finansowanego z Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
03.2013 – obecnie – Udział w projekcie „Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej” (OWES) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” na obszarze regionu szczecińskiego województwa zachodniopomorskiego (tj. powiatów: gryfickiego, kamieńskiego, goleniowskiego, polickiego oraz M. Szczecin i M. Świnoujście). – Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej. Doradztwo dla osób fizycznych i organizacji.

Działalność ekspercka
• Od roku 2009 do chwili obecnej Ekspert, członek Komisji Oceniających Projekty (oceny ekonomiczno-finansowe projektów) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-3013. Wpisany do bazy danych ekspertów RPO WZ http://www.rpo.wzp.pl/rpo/komisja_oceniajaca_projekty_kop_/p-r-m-a-24394/baza_ekspertow_rpo_wz.htm
• Ekspert zewnętrzny -umowa z PARP w ramach działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) nr 09/DIW/2013/UDZ z dnia 5.09.2013
• Ekspert zewnętrzny – umowa z WWPE w ramach 8 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3 i 8.4 Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 nr 25/POIG/2013 z dnia 10.06.2013
• Ekspert zewnętrzny – umowa z CPPC w ramach oceny projektów Działania 2.1Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych nr 6/POPC/2015 z dnia 6.07.2015

Napisz komentarz