• +48 (91) 43 37 240

Technik logistyk

Logistyka – jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrosło zapotrzebowanie na absolwentów, którzy posiadają znajomość logistyki, czyli potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Uczniowie zdobywają umiejętności zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł oraz analizowania efektywności procesów logistycznych.Czego uczymy?W trakcie nauki uczniowie obywają praktykę zawodową w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych, handlowych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Czteroletni okres nauki kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem z przygotowania zawodowego. Uczeń po zdaniu egzaminów otrzymuje świadectwo dojrzałości oraz dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie technik logistyki. Uczeń po zdaniu matury może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej.

Absolwent technikum logistycznego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania procesu logistycznego;
 • sporządzania dokumentów logistycznych;
 • ustalania należności za usługi logistyczne;
 • przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych;
 • zawierania umów sprzedaży usług logistycznych;
 • prowadzenia rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi;
 • organizowania lub współdziałania przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji;
 • przygotowywania dokumentów związanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób;
 • rozpatrywania reklamacji zgodnie z procedurami;
 • zarządzania zapasami i tworzenie planów dostaw;
 • wyznaczania poziomu zapasów zabezpieczającego proces produkcji i sprzedaży;
 • obliczania kosztów dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych;
 • obliczania kosztów magazynowania towarów;
 • klasyfikowania zapasów;
 • dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw;
 • planowania, realizowania i kontrolowania, sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji wyrobów gotowych;
 • przepływu informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi;
 • odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia wyrobu do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta;
 • zarządzania surowcami, produktami i wyrobami w przedsiębiorstwie;
 • zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego;
 • organizowania dostaw transportowych różnych towarów wyprodukowanych przez zakłady, fabryki i instytucje;
 • zarządzanie miejską infrastrukturą logistyczną (wywóz śmieci, odpadów);
 • organizowania usług dobierając odpowiednie do zadania środki transportu;
 • posługiwania się nowoczesnymi sposobami organizacji i planowania w transporcie w oparciu o Internet, programy komputerowe oraz marketing;
 • organizowania przewozów osób w komunikacji publicznej oraz opracowywania rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej;
 • przygotowania oferty cenowej na usługi logistyczne oraz prowadzenia negocjacji z klientami w zakresie realizowanego zadania.
 • dokonywania wymiany dokumentów drogą elektroniczną i udostępnianie informacji w sieci teletransmisji danych;
 • znakowania i identyfikowania towarów w wymianie handlowej;
 • organizowania i realizowania łańcucha dostaw w logistyce;
 • dobierania opakowań jednostkowych i transportowych;
 • gospodarowania opakowaniami;
 • obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce;
 • organizowania recyklingu odpadów;
 • prezentowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

Kogo uczymy?
Absolwentów gimnazjów w 4-letnim cyklu kształcenia w Technikum Zawodowym nr 4

W trakcie nauki uczniowie kształcą się jak najskuteczniej, najbezpieczniej, najtaniej i najszybciej dostarczyć towar we właściwe miejsce i we właściwej ilości. Oprócz wiedzy na temat przepływu towarów uczniowie kierunku technik logistyk pozyskują także wiedzę na temat przepływu informacji i pieniędzy pomiędzy przedsiębiorstwami i wewnątrz nich.

W cyklu nauczania biorą udział w zajęciach laboratoryjnych oraz uczą się 2 języków obcych.

Uczeń otrzymuje rozległą wiedzę z zakresu przedmiotów ekonomicznych i logistycznych, która przygotowuje do twórczego rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwach transportu pasażerskiego i towarowego oraz kierowania zapleczem technicznym logistycznego łańcucha dostaw. Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, logistycznych, w działach transportu i logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, centrach logistycznych oraz w departamentach infrastruktury administracji państwowej i samorządowej.

Oferujemy kształcenie w zawodzie, który w przyszłości odegra dużą rolę. Zmienia się sposób dystrybucji towarów, wykorzystywania środków transportu: powstają duże sieci handlowe.

Uczymy młodych ludzi poprzez naukę zawodu takich cech jak:

 • umiejętność twórczego i analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • zdolności komunikacyjne i negocjacyjne,
 • umiejętność planowania i wykorzystania czasu,
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji,
 • podzielność uwagi,
 • wysoka kultura osobista.

Dla kogo uczymy?

Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć. Technik logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem, przeprowadzać akcje ewakuacyjne w sytuacjach kryzysowych, dbać o zaopatrzenie wojska czy policji. Specjaliści do spraw logistyki mogą podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych. Jako technik logistyk możesz pracować w działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, gospodarki odpadami, recyklingu, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego. Ponadto logistycy pracują często jako operatorzy zintegrowanych systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie logistyczne.

Absolwent technikum logistycznego może podjąć pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach:

 • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu;
 • specjalisty ds. planowania zakupów;
 • specjalisty ds. handlu elektronicznego;
 • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
 • specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;
 • specjalisty ds. gospodarki odpadami;
 • specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;
 • specjalisty ds. gospodarki materiałowej;
 • specjalisty ds. pakowania i opakowań;
 • specjalisty ds. transportu wewnętrznego;
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.

Jak uczymy?
Zajęcia prowadzone są w gabinecie logistycznym utworzonym dzięki pomysłowości uczniom oraz prowadzącym zajęcia. Podczas lekcji wykorzystywane są najbardziej nowoczesne metody i narzędzia pracy. Dzięki nim młodzież może przyswajać wiedzę z prezentacji multimedialnych przygotowywanych na potrzeby lekcji. Poprzez obraz, dźwięk, animacje – zdecydowanie łatwiej przyswajana jest wiedza. Logistycy mają także do dyspozycji podczas zajęć z przedmiotów systemy logistyczne, laboratorium logistyczno- spedycyjne pracownie informatyczno- informacyjną. Uzupełnieniem nauki w szkole są praktyki zawodowe, które odbywają się w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i produkcyjnych . Uczniowie uczestniczą także w wyjściach do portu , fabryk produkcyjnych, by zobaczyć jak wyglądają procesy logistyczne omawiane na zajęciach.

 

 • technik-logistyk-log4
 • technik-logistyk-log10
 • technik-logistyk-log6
 • technik-logistyk-log8
 • technik-logistyk-log9
 • technik-logistyk-log3
 • technik-logistyk-log7
 • technik-logistyk-log1
 • technik-logistyk-log2
 • technik-logistyk-log5