• +48 (91) 43 37 240

Technik obsługi turystycznej

Od roku szkolnego 2012/2013 wprowadzono zmiany w zakresie kształcenia zawodowego, których celem jest poprawa efektów kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Dzięki wprowadzonym zmianom ułatwione będzie uzyskiwanie i uzupełnianie kształcenia zawodowego. Wszystkie efekty kształcenia zostały pogrupowane:

 1. Efekty wspólne dla wszystkich zawodów
  • BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy
  • PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  • JOZ – język obcy ukierunkowany zawodowo
  • KPS – kompetencje personalne i społeczne
  • OMZ – organizacja małych zespołów
 2. Efekty wspólne dla zawodów w ramach obszaru.
 3. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Pogrupowanie efektów kształcenia umożliwia uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji w ramach tego samego obszaru kształcenia. Kwalifikacje będą potwierdzone zewnętrznym egzaminem zawodowym w trakcie trwania nauki. Po zdaniu egzaminu na dana kwalifikację uczeń otrzymuje świadectwo, a po zdaniu wszystkich egzaminów przewidzianych w danym zawodzie oraz po ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Szkoły wdrażając reformę opracowały plany nauczania i korelację przedmiotową tak aby uzyskać określone efekty kształcenia zawodowego, ustaliły planowane terminy zdawania egzaminów na poszczególne kwalifikacje i jednocześnie w ramach przedmiotów ogólnokształcących dokonały wyboru przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, tak aby zapewnić uczniom sukces przy zdawaniu egzaminu maturalnego. W Zespole Szkół nr 8 dla wszystkich zawodów ustalono przedmioty: geografię i język obcy prowadzone na poziomie rozszerzonym oraz historię i społeczeństwo jako przedmiot uzupełniający. Zawód technik obsługi turystycznej jest ujęty w grupie zawodów turystyczno-gastronomicznych (T). Wyodrębniono 2 kwalifikacje:

 • T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych – egzamin kwalifikacyjny w klasie II.
 • T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych– egzamin kwalifikacyjny w klasie IV.

Przedmioty w kształceniu teoretycznym: działalność gospodarcza, podstawy turystyki, geografia turystyczna, informacja turystyczna, sprzedaż produktów turystycznych, rachunkowość i podatki w turystyce, obsługa ruchu turystycznego. Przedmioty w kształceniu praktycznym: pracownia obsługi turystycznej, pracownia ekonomiczno-turystyczna, język angielski zawodowy, język niemiecki zawodowy.

Czego uczymy?

Przemysł turystyczny zgodnie z badaniami Światowej Organizacji Turystyki będzie się dynamicznie rozwijał. Województwo zachodniopomorskie ze swoim atrakcyjnym położeniem i posiadanymi walorami turystycznymi jest określane jako region o dużym potencjale turystycznym. Turystyka jest szansą jego rozwoju pod warunkiem posiadania kadry turystycznej o odpowiednich kwalifikacjach. Nasza szkoła od 1972 roku kształciła w zawodzie technik obsługi turystycznej w 2 letniej Szkole Policealnej. Nasi absolwenci zdobywali uprawnienia przewodnika i pilota wycieczek. Nasi turyści w czasie organizowanych trampingów odkrywali uroki m.in. Włoch, Hiszpanii, Turcji, Chorwacji, Grecji. Dzisiaj pracują w biurach podróży, hotelach, pływają na statkach pełnomorskich.

Od roku szkolnego 2008/2009 uruchomiliśmy zawód technik obsługi turystycznej w 4 letnim Technikum Zawodowym nr 4.

Przygotowując uczniów do profesjonalnej obsługi ruchu turystycznego uczymy m.in.:

 • rozpoznawania walorów turystycznych regionu, Polski i świata
 • programowania, organizowania i obsługi imprez turystycznych
 • kalkulowania cen i rozliczania imprez turystycznych
 • prowadzenia własnej działalności turystycznej
 • posługiwania się instrumentami marketingu
 • obsługi klientów biur turystycznych
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • posługiwania się językami obcymi

Dla kogo uczymy?

Absolwent naszej szkoły może uruchomić własną działalność turystyczną lub zatrudnić się na stanowisku technika:

 • w biurze turystycznym, agencji turystycznej
 • w zakładach hotelarskich
 • w organizacjach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za organizację i promocję turystyki
 • w ośrodkach informacji turystycznej

Po zdaniu egzaminu maturalnego większość absolwentów podejmie kontynuację kształcenia na studiach wyższych.

Jak uczymy?

Uczymy wykorzystując aktywne metody nauczania w salach lekcyjnych, pracowniach specjalistycznych, poprzez organizowanie wycieczek przedmiotowych i klasowych.

 

 

Na zajęciach pracujemy z mapami, przewodnikami folderami i katalogami biur podróży. Uzupełnieniem nauki w szkole są praktyki zawodowe, których miejscem odbywania są biura podróży, hotele, promy oraz zakłady uzdrowiskowe.

 

 

Poznanie własnego regionu zaczynamy od pieszych wędrówek wyznaczonymi w Szczecinie szlakami.

 

Uczestniczymy w imprezach promujących aktywne formy spędzania czasu wolnego.