• +48 (91) 43 37 240

Rekrutacja ósmoklasisty

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Dnia 7 czerwca (piątek) gabinet medycyny pracy będzie nieczynny.

 

Zapraszamy Ósmoklasistów w roku szkolnym 2019/2020 do:

Technikum Organizacji i Zarządzania (dawne Technikum Zawodowe nr 4) 5-letni cykl kształcenia

„Rekrutacja krok po kroku”

Informujemy, że wypełnianie podań odbywać się będzie drogą elektroniczną.
Na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin dostępny będzie formularz zgłoszeniowy.

 1. Po otworzeniu formularza na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin wypełnij go w terminie od 09 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. Pamiętaj! Możesz wybrać 3 szkoły – a w ramach nich – dowolną ilość kierunków.
 2. Wydrukuj wcześniej wypełniony formularz i dostarcz do 18 czerwca 2019 r. do godziny 15.00 do Technikum Organizacji i Zarządzania (dawne Technikum Zawodowe nr 4) w Zespole Szkół nr 8 (szkoła pierwszego wyboru) wraz z:
 • 2 zdjęciami (podpisane na odwrocie),
 • oświadczeniami potwierdzającymi uprawnienia kandydata do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów (formularze dostępne na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin),
 • zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 1. W sekretariacie szkoły (I piętro) otrzymasz skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy (lekarz medycyny pracy jest dostępny w naszej szkole, dr Krystyna Maciejewska-Dorsz – wykonuje badania w gabinecie pani pielęgniarki (parter, sala nr 11) – we wtorki i piątki pomiędzy godz. 11.30 a 14.00. Zgoda  na badanie do pobrania tutaj.
 2. Od 14 czerwca 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. do godz.15.00 możliwość dokonania zmiany wybranych szkół.
 3. Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 uzupełnij dokumentację o:
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczoną przez dyrektora podstawówki
 • kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczoną przez dyrektora podstawówki
 1. 05 lipca 2019 r. o godz. 12.00 nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji (listy zostaną wywieszone w szkole):
 • lista zakwalifikowanych do przyjęcia,
 • lista zakwalifikowanych do innych szkół
 • lista nieprzyjętych
 • informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych na terenie Szczecina
 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę nauki w Technikum Organizacji i Zarządzania (dawne Technikum Zawodowe nr 4) w ZS nr 8, dostarczając od 05 lipca 2019 r. do 10 lipca 2019 r. do godz. 15:00 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( jeśli nie było wcześniej dostarczone).
 2. 12 lipca 2019 r. do godz. 12:00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę nauki w Technikum Organizacji i Zarządzania (dawne Technikum Zawodowe nr 4) w ZS nr 8 i listę kandydatów nieprzyjętych.
 3. Postępowanie uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu rekrutacji dysponują wolnymi miejscami
 • od 12 do 16 lipca 2019 r. składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
 • 07 sierpnia 2019 r. podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • do 25 sierpnia 2019 r. wydanie zakwalifikowanym kandydatom skierowania na badania lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • od 07 sierpnia do 9 sierpnia rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni potwierdzają wolę nauki w ZS nr 8 w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 12 sierpnia 2019 r.– ogłoszenie przez Szkolną Komisje Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Podczas rekrutacji możesz otrzymać max. 200 punktów

1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego  100% x 0,35=35 pkt
 • matematyki  100% x 0,35=35 pkt
 • języka obcego nowożytnego  100% x 0,30=30 pkt

2) maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym:

a) maksymalnie 72 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, przedmioty brane pod uwagę:

• język polski – max. 18 pkt.
• język obcy obowiązkowy – max. 18 pkt.
• geografia – max. 18 pkt.
• matematyka – max. 18 pkt.

Punkty za oceny przydzielane są zgodnie z zasadą:

• celujący – 18 pkt.
• bardzo dobry – 17 pkt.
• dobry – 14 pkt.
• dostateczny – 8 pkt.
• dopuszczający – 2 pkt.

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów

c) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 3 pkt.,

d) maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym:

1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
b) tytułu LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
c) tytułu FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
b) dwóch lub więcej tytułów LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
c) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
d) tytuł FINALISTY konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
e) tytuł LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
f) tytuł FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 pkt.
b) krajowym – 3 pkt.
c) wojewódzkim – 2 pkt.
d) powiatowym – 1 pkt.

 

3) Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty są przyjmowani do szkoły ponadpodstawowych niezależnie od ustalonych kryteriów rekrutacji.

 

TECHNIKUM ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

dawne Technikum Zawodowe nr 4
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8
AL. 3 MAJA 1 A
70-214 SZCZECIN
www. zs8.szczecin.pl
tel. 91 43 37 240

Drogi Ósmoklasisto ! Poznaj nas!