• +48 (91) 43 37 240

Rekrutacja ósmoklasisty

 

 

Lekarz medycyny pracy przyjmuję do 15 lipca we wtorek 11.30-14.00 i w czwartek w godz. 10-13 w gabinecie 11 (parter)

Skierowanie można uzyskać drogą elektroniczną pisząc prośbę do sekretariatu (sekretariat@zs8.szczecin.pl), podając imię i nazwisko dziecka, pesel, kierunki lub osobiście w sekretariacie szkoły

 

Zapraszamy Ósmoklasistów w roku szkolnym 2021/2022 do:

Technikum Organizacji i Zarządzania (5-letni cykl kształcenia)

więcej informacji

„Rekrutacja krok po kroku”

W rekrutacji składamy (lub zamieszczamy na stronie naboru) kopię oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty wystawioną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (pieczęć OKE oraz podpis Dyrektora OKE), a nie informację o wynikach egzaminu ósmoklasisty wydrukowaną ze strony OKE – do 14 lipca.

(Poradnik proszę przesuwać strzałeczkami na dole prezentacji)

PORADNIK+DLA+KANDYDATA

Informujemy, że wypełnianie podań odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin dostępny będzie formularz zgłoszeniowy.

 1. Po otworzeniu formularza na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin wypełnij go w terminie od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.  Pamiętaj! Możesz wybrać 3 szkoły – a w ramach nich – dowolną ilość kierunków.
 1. Wydrukuj wcześniej wypełniony formularz, podpisz, zeskanuj/ sfotografuj – instrukcja na stronie Naboru w zakładce „Dokumenty”) złóż/ prześlij do 21 czerwca 2021 r. do godziny 15.00 do Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 (szkoła pierwszego wyboru) wraz z oświadczeniami potwierdzającymi uprawnienia kandydata do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów (formularze dostępne na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin).

Instrukcja elektronicznego wysyłania dokumentów składanych do szkoły ponadpodstawowej

 1. Od 17 do 31 maja 2021 r.będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych
 2. Od 17.05.2021 do 26.07.2021 w sekretariacie szkoły (I piętro) otrzymasz skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, odbiór osobisty lub skan na e-maila rodzica/opiekuna prawnego. Lekarz medycyny pracy jest dostępny w Przychodni Medycyny Pracy WOMP na ul. Bol. Śmiałego 33, Szczecin (wejście nr 2 od ul. Krzywoustego tel. do rejestracji 91 43 49 170 /162). Na badania zgłaszamy się z rodzicem lub wypełnioną zgodą rodzica/opiekuna prawnego legitymacją szkolną i kartą zdrowia ucznia.
 3. Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz.15.00 uzupełnienie wniosku o:
 1. Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 możliwość dokonania zmiany wybranych szkół (zmiana wniosku)
 1. 22 lipca 2021 r. nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji
 • lista zakwalifikowanych do przyjęcia,
 • lista zakwalifikowanych do innych szkół
 • lista nieprzyjętych
 • informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych na terenie Szczecina
 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę nauki w Technikum Organizacji i Zarządzania w ZS nr 8, dostarczając od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 2 zdjęcia legitymacyjne oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( jeśli nie było wcześniej dostarczone).
 2. 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę nauki w Technikum Organizacji i Zarządzania w ZS nr 8 i listę kandydatów nieprzyjętych ( listy zostaną zamieszczone na stronie szkoły).

Podczas rekrutacji możesz otrzymać max. 200 punktów

1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego  100% x 0,35=35 pkt
 • matematyki  100% x 0,35=35 pkt
 • języka obcego nowożytnego  100% x 0,30=30 pkt

2) maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym:

a) maksymalnie 72 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, przedmioty brane pod uwagę:

• język polski – max. 18 pkt.
• język obcy obowiązkowy – max. 18 pkt.
• geografia – max. 18 pkt.
• matematyka – max. 18 pkt.

Punkty za oceny przydzielane są zgodnie z zasadą:

• celujący – 18 pkt.
• bardzo dobry – 17 pkt.
• dobry – 14 pkt.
• dostateczny – 8 pkt.
• dopuszczający – 2 pkt.

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów

c) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 3 pkt.,

d) maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym:

1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
b) tytułu LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
c) tytułu FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
b) dwóch lub więcej tytułów LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
c) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
d) tytuł FINALISTY konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
e) tytuł LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
f) tytuł FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 pkt.
b) krajowym – 3 pkt.
c) wojewódzkim – 2 pkt.
d) powiatowym – 1 pkt.

3) Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, posiadający świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej są przyjmowani w pierwszej kolejności.

TECHNIKUM ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8
AL. 3 MAJA 1 A
70-214 SZCZECIN
www. zs8.szczecin.pl
tel. 91 43 37 240

Wytyczne Kuratorium Oświaty – rekrutacja

Przyjmowanie kandydatów – laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja dla szkół ponadpodstawowych na rok 2021/2022 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022