• +48 (91) 43 37 240

Biuletyn informacji publicznej

BIP
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem BIP.

 1. Akt założycielski
 2. Statut
 3. Podstawowe przepisy prawa, na podstawie których działa placówka:

1. Prawo Oświatowe

https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf

2. Prawo o systemie oświaty

https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf

3. Przepisy przejściowe wprowadzające Prawo oświatowe

https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000060/U/D20170060Lj.pdf

4. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności

 1. Organ prowadzący: Gmina Miasto Szczecin
 2. Organ nadzoru pedagogicznego: Zachodniopomorski Kurator Oświaty
 3. Liczba uczniów w placówce: 759
 4. Liczba oddziałów: 24
 5. Godziny pracy: 7.45 – 16.00 zajęcia, sekretariat: 7.30- 15.30
 6. Cele i zadania w Statucie
 7. Dyrektor – Ewa Kupidłowska, wicedyrektor – Joanna Rygielska-Barwacz (funkcje i kompetencje w Statucie)

Godziny dyżurów Dyrektora Szkoły:

10.00 – 12.00 – poniedziałek,

10.00 – 12.00 – czwartek.

11. Gospodarka finansowa na zasadach jednostki budżetowej

12. Adres do kierowania spraw drogą korespondencyjną/e-mailową:

Zespół Szkół nr 8
im. Stanisława Staszica
ul. 3 Maja 1a
70-214 Szczecin

tel. +48 (91) 43 37 240
fax. +48 (91) 43 43 721
sekretariat@zs8.szczecin.pl
www.zs8.szczecin.pl

13.  Godziny pracy Sekretariatu Zespołu Szkół nr 8

07:30 – 15:30 poniedziałek
07:30 – 15:30 wtorek
07:30 – 15:30 środa
07:30 – 15:30 czwartek
07:30 – 15:00 piątek

Pedagodzy Szkolni

09:00 – 16:00 poniedziałek
09:00 – 16:00 wtorek
08:00 – 16:00 środa
08:00 – 15:00 czwartek
08:00 – 12:30 piątek

Kierownik praktyk

08:40 – 11:15 poniedziałek
09:35 – 12:15 wtorek
09:35 – 11:15 środa

10:30 – 12:15 piątek

Biblioteka

07:30 – 13:30 poniedziałek
07:30 – 13.30 wtorek
09:00 – 15:00 środa
07:30 – 13:30 czwartek
07:30 – 13:30 piątek

Inspektor BHP

09:30 – 15:00 wtorek
08:00 – 15:00 środa

Pielęgniarka

07:30 – 15:00 poniedziałek
07:30 – 15:00 wtorek

07:30 – 15:00 środa
07:30 – 15:00 czwartek
07:30 – 15:00 piątek

14. Informacja o gruntach:

Jednostka ewidencyjna: 32601_1, M. Szczecin

Obręb ewidencyjny: 1040, Śródmieście 40,

Numer ewidencyjny działki: 8,

Położenie: ul. 3 Maja 1a, ul. 3 Maja 1b,

Powierzchnia użytku/działki: 0,5468 ha,

Budynek nowy:

Powierzchnia zabudowy: 1313 m2,

Kubatura: 24010 m3,

Kondygnacji: 5,

Powierzchnia użytkowa: 4556,8 m2

Budynek nowy:

Powierzchnia zabudowy: 1700 m2,

Kubatura: 27848 m3,

Kondygnacji: 4,

Powierzchnia użytkowa: 3792 m2

 1. Zasady udostępniania informacji publicznej w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie
 • Zasady dostępu do informacji publicznej określa ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).
 • Udostępnianie informacji publicznej w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie jest realizowane jest przede wszystkim poprzez umieszczanie i aktualizowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na pisemny wniosek zainteresowanego (wzór wniosku).
 • Wnioski o udzielenie informacji publicznej należy składać w sekretariacie szkoły.
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi.
 • W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.
 • Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 • Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli szkoła będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca będzie poinformowany o wysokości opłaty ( art. 15 pkt 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Dz. U. 112, poz. 1198 z póżn. zm.)

16. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie

17. Sprawozdanie finansowe za rok 2023 – bilans jednostki

18. Sprawozdanie finansowe za rok 2023 – informacja o stanie mienia

19. Sprawozdanie finansowe za rok 2023 – rachunek zysków i strat

20. Sprawozdanie finansowe za rok 2023 – zestawienie zmian

21. Informacje dodatkowe za rok 2023