• +48 (91) 43 37 240

Dla kandydatów

Kierunki kształcenia

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 8   Stanisława Staszica w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin, e-mailowo: sekretariat@zs8.szczecin.pl.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Rafał Malujda, z którym można się skontaktować drogą mailową pod adresem: iod@spnt.pl.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, na podstawie:
  4. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.),
  5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
  6. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  7. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki,  a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
  8. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Napisz komentarz