• +48 (91) 43 37 240

Technik ekonomista

Czego uczymy?

Technik ekonomista bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy, w którym jest zatrudniony. Do podstawowych zadań wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in.:

 • zarządzanie zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych,
 • obliczanie, interpretacja miar statystycznych oraz przetwarzanie wyników,
 • sporządzanie typowych dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług,
 • posługiwanie się technicznymi środkami biurowymi,
 • ewidencja i analiza operacji gospodarczych,
 • prowadzenie i rozliczenie finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
 • prowadzenie korespondencji w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
 • sporządzanie planów działania jednostki organizacyjnej,
 • obliczanie wskaźników efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
 • organizowanie procesów logistycznych w jednostce organizacyjnej,

„Idee i pomysły ekonomistów, zarówno złe jak i dobre, mają większą moc oddziaływania niż się wydaje. Nic innego nie kształtuje świata aż w takim zakresie. Nawet ludzie praktyczni, którzy sądzą, że są wolni od jakiegokolwiek intelektualnego wpływu, tak naprawdę są niewolnikami poglądów jakiegoś – nawet czasem dawno już zmarłego – ekonomisty” J. M. Keynes.

Dla kogo uczymy?

Absolwenci naszej szkoły uzyskując tytuł technika ekonomisty mogą uruchomić własną działalność gospodarczą lub być zatrudnieni w:

 • urzędach administracji publicznej,
 • bankach i instytucjach finansowych,
 • urzędach skarbowych,
 • przedsiębiorstwach prywatnych,
 • jednostkach i zakładach budżetowych,
 • instytucjach ubezpieczeniowych,
 • urzędach jednostek samorządu terytorialnego,

Jako:

 • urzędnik podatkowy,
 • urzędnik ubezpieczeń społecznych,
 • sekretarka,
 • agent celny,
 • spedytor,
 • pośrednik pracy,
 • pracownik biurowy,
 • urzędnik państwowy, samorządowy,
 • właściciel lub współwłaściciel firmy prywatnej,
 • księgowy,

Po zdaniu egzaminu maturalnego większość absolwentów podejmuje kontynuację kształcenia na studiach wyższych. Kontynuacja nauki na kierunku „Rachunkowość” oraz 3 letnia praktyka zawodowa pozwala na zdobycie Certyfikatu Ministerstwa Finansów na samodzielne prowadzenie biura rachunkowego.

Jak uczymy?

Uczymy w cyklu czteroletnim, wykorzystując aktywne metody nauczania. Zajęcia prowadzone są w bogato wyposażonych w środki dydaktyczne i audiowizualne salach lekcyjnych oraz pracowniach specjalistycznych, przy wykorzystaniu aktualnie obowiązujących programów finansowo-księgowych. Na zajęciach pracujemy z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń oraz pełną dokumentacją zgłoszeniową, rozliczeniową oraz księgową. Uzupełnieniem nauki w szkole są praktyki zawodowe. Uczestniczmy również w wielu olimpiadach, konkursach z zakresu ekonomii. Kształcenie w zawodzie technik ekonomista zapewnia osiągnięcie kwalifikacji właściwych dla tego zawodu, jak również pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym, która pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji. W procesie nauczania kładziemy szczególny nacisk na kształtowanie takich cech i postaw jak: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, umiejętność współdziałania, dokładność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu.