• +48 (91) 43 37 240

Technik organizacji turystyki

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ I PASJĄ

Technik organizacji turystyki – to zawód stworzony dla ludzi kochających piękno świata i odkrywania nowych miejsc, pragnących spełniać marzenia swoje i innych o podróżach. Do zadań technika organizacji turystyki należy kompleksowa obsługa klienta w zakresie przyjmowania zleceń, planowania, programowania i kalkulowania kosztów imprez turystycznych, czuwania nad prawidłową realizacją zamawianych usług, udzielania informacji o atrakcjach turystycznych oraz dbania o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa.

Przemysł turystyczny zgodnie z badaniami Światowej Organizacji Turystyki będzie się dynamicznie rozwijał. Województwo zachodniopomorskie ze swoim atrakcyjnym położeniem i posiadanymi walorami turystycznymi jest określane jako region o dużym potencjale turystycznym. Turystyka jest szansą jego rozwoju pod warunkiem posiadania kadry turystycznej o odpowiednich kwalifikacjach.

Szkoła gwarantuje zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy, a także umożliwia odbycie praktyk zawodowych na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Dane statystyczne wskazują, że zawód ten cieszy się wielkim zapotrzebowaniem rynku pracy.

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ

Nasza szkoła od 1972 roku kształciła w zawodzie technik obsługi turystycznej w 2 letniej Szkole Policealnej. Nasi absolwenci zdobywali uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. Nasi turyści w czasie organizowanych trampingów odkrywali uroki m.in. Włoch, Hiszpanii, Turcji, Chorwacji, Grecji. Aktualnie co roku młodzież uczestniczy w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie oraz wycieczkach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Dzisiaj pracują w biurach podróży, hotelach, pływają na statkach pełnomorskich lub też pełnią funkcję rezydentów czy też animatorów czasu wolnego w różnych zakątkach świata.

Od roku szkolnego 2008/2009 uruchomiliśmy zawód technik obsługi turystycznej w 4 letnim Technikum Zawodowym nr 4.

W roku szkolnym 2019/2020 zawód zmienia nazwę na technik organizacji turystyki i będzie prowadzony zarówno w 4 letnim jak i 5 letnim Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • zdobycie tytułu technika organizacji turystyki
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami – etapami. Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i organizuje egzaminy dla naszych uczniów. Kwalifikacje będą potwierdzone zewnętrznym egzaminem zawodowym w trakcie trwania nauki. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo, a po zdaniu wszystkich egzaminów przewidzianych w danym zawodzie (w zawodzie technik organizacji turystyki zaplanowane są dwa egzaminy HGT.07 i HGT.08) oraz po ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik organizacji turystyki oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

 

W TRAKCIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • prowadzenia informacji turystycznej
 • zamawiania imprez i usług turystycznych
 • posługiwania się instrumentami marketingu
 • kalkulowania cen i rozliczania imprez turystycznych
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • organizowania i prowadzenia działalności turystycznej
 • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych
 • rozpoznawania walorów turystycznych regionu, Polski i świata
 • prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych
 • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów
 • projektowania, organizowania i obsługi imprez oraz usług turystycznych
 • posługiwania się językami obcymi

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Technik organizacji turystyki powinien charakteryzować się:

 • kreatywnością,
 • dobrą organizacją pracy,
 • wytrwałością w działaniu,
 • znajomością języków obcych,
 • znajomością obsługi komputera,
 • asertywnością i odpornością na stres,
 • umiejętnością komunikowania się z klientami,
 • umiejętnością harmonijnego współdziałania z innymi.

Technik organizacji turystyki to osoba, która:

 • kochają podróże,
 • chcą poznać nowych, ciekawych ludzi,
 • są komunikatywne, operatywne i przedsiębiorcze,
 • posiadają  umiejętność podejmowania inicjatyw,
 • posiadają  umiejętności organizacyjne i  negocjacyjne.

 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

Technicy organizacji turystyki zatrudniani są w:

 • biurach podróży,
 • ośrodkach informacji turystycznej,
 • organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki,
 • fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną,
 • biurach organizacji kongresów i konferencji,
 • branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych),
 • obiektach ruchomych (promy, żegluga, kolej, lotnictwo, seatelach, botelach, rotelach, flytelach, itp.)
 • mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako organizatorzy turystyki lub agenci turystyczni.

Technik organizacji turystyki może pracować jako:

 • specjalista do spraw turystyki,
 • specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej,
 • organizator  imprez,
 • organizator kongresów i konferencji,
 • referent do spraw turystyki,
 • rezydent biura podróży,
 • animator czasu wolnego,
 • pracownik informacji turystycznej,
 • pilot wycieczek,
 • przewodnik turystyczny,
 • tester destynacji,
 • pracownik obsługi klienta w sektorze obiektów ruchomych, m.in. promy, branża lotnicza, itp.

 

Absolwent kierunku technik organizacji turystyki znajdzie zatrudnienie po ukończeniu szkoły wszędzie tam, gdzie świadczone są usługi turystyczno – hotelarsko – gastronomiczne.

Jest to, także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: turystyka, marketing, zarządzanie, rekreacja, hotelarstwo itp.

Branża turystyczno – hotelarsko – gastronomiczna  cały czas się rozwija zarówno w naszym kraju, jak i za granicą więc z pewnością   miejsca do pracy Czekają Na Ciebie !!!

JAK UCZYMY?

Uczymy wykorzystując aktywne metody nauczania w salach lekcyjnych, pracowniach specjalistycznych, poprzez organizowanie wycieczek przedmiotowych i klasowych.

Przedmioty zawodowe:

 • działalność gospodarcza
 • podstawy turystyki
 • obsługa ruchu turystycznego
 • sprzedaż imprez i usług turystycznych
 • kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych
 • geografia turystyczna
 • pracownia przygotowania imprez i usług turystycznych
 • pracownia obsługi klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
 • pracownia organizowania informacji turystycznej
 • język angielski zawodowy
 • język niemiecki zawodowy

Praktyki zawodowe:

Uczniowie odbywają 8 – tygodniowe praktyki zawodowe w renomowanych jednostkach organizacyjnych.

Uzupełnieniem nauki w szkole są praktyki zawodowe, których miejscem odbywania są:

 • biura podróży,
 • informacje turystyczne,
 • zakłady hotelarskie w kraju,
 • zakłady hotelarskie za granicą (Niemcy, Irlandia Północna),
 • obiekty ruchome świadczące usługi turystyczno – hotelarsko – gastronomiczno (m.in. promy).