• +48 (91) 43 37 240

TELC

 

Informujemy, że z dniem 10 lipca 2006 Ośrodek Pracy Pozaszkolnej i Kształcenia Ustawicznego „EKONOMIK” TP ZSE nr 2 został „Licencjonowanym Ośrodkiem TELC”, który ma uprawnienia do przeprowadzania egzaminów językowych The European Language Certificates. Nasz Ośrodek ma możliwość przeprowadzania egzaminów z języków angielskiego i niemieckiego.

Egzaminy TELC

TELC: The European Language Certificates Communication and Competence

Co to jest TELC?
TELC jest systemem egzaminów językowych stworzonych w oparciu o Common European Framework of Reference (CEFR) czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Certyfikaty TELC są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej. Egzaminy TELC można zdawać zarówno z języka angielskiego i niemieckiego na następujących poziomach zaawansowania: A1 (nie dotyczy angielskiego), A2, B1 i B2

Co dają Certyfikaty TELC?
Egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne lub końcowe na wielu polskich uczelniach państwowych i prywatnych. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie postępowanie kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dziennik Ustaw nr 266) certyfikaty językowe TELC na poziomie B2 są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.

Z jakich części składają się egzaminy TELC?
Egzaminy TELC składają się z części ustnej i pisemnej. Część pisemna obejmuje teksty do czytania (Reading Comprehension) i słuchanie ze zrozumieniem (Listening Comprehension), część ustna to rozmowa.

Egzamin na poziomie B1
Część egzaminu pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych (350-400 słów), które należy przeczytać i tekstów, które należy wysłuchać. Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej. Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstu brakującymi wyrazami. Część ustna składa się z trzech zadań, które dwaj kandydaci muszą wspólnie rozwiązać w przeprowadzanej miedzy sobą rozmowie.
Kandydaci powinni rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach ustnych i pisemnych, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafią radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafią tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są im znane bądź je interesują. Potrafią opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Egzamin na poziomie B2
Liczba godzin nauki potrzebna do osiągniecie tego poziomu około 450 (trzy lata nauki w ZS nr 8).
Część egzaminu pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych (350-400 słów), które należy przeczytać i tekstów, które należy wysłuchać. Kolejnym zadaniem jest napisanie formalnego listu lub podania do instytucji. Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstu brakującymi wyrazami. Część ustna składa się z trzech zadań, które dwaj kandydaci muszą wspólnie rozwiązać w przeprowadzanej miedzy sobą rozmowie.
Kandydaci powinni rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafią porozumieć się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafią w szerokim zakresie tematów formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Kto ocenia egzaminy TELC?
Część pisemna sprawdzana jest komputerowo w centralnym biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Część ustna oceniana jest przez licencjonowanych egzaminatorów, wśród których są między innymi nauczyciele ZS nr 8. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną. Certyfikaty drukowane są i przesyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego we Frankfurcie nad Menem.

Nauczyciel Kontaktowy w Zespole Szkół nr 8
mgr Joanna Rygielska-Barwacz