• +48 (91) 43 37 240

Bibliografia

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji.Co to jest bibliografia ?

Bibliografia – to uporządkowany według ustalonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów) z najważniejszymi informacjami o każdej z pozycji.

Bibliografia załącznikowa – wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które autor wykorzystał przy pisaniu pracy lub które poleca czytelnikowi jako związane z tematem jego pracy.Bibliografia załącznikowa zamieszczana jest najczęściej na końcu książki, pracy lub artykułu (rozdziału)

Literatura podmiotu – omawiane przez nas w pracy utwory literackie.

Literatura przedmiotu – wykorzystywane przez nas opracowania ogólne (np. słowniki, encyklopedie, historie literatury) i szczegółowe (książki, artykuły, dokumentny elektroniczne).

Materiały pomocnicze – wykorzystywane do „ubarwienia” naszej wypowiedzi fragmenty filmów, obrazy, muzyka, itp.

Opis bibliograficzny książki

Elementy opisu:
Nazwisko i imię autora, Tytuł, Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania, ISBN.

Przykład:
Słowacki Juliusz, Balladyna, Warszawa, Prószyński i S-ka, 1993, ISBN 83-07-02948-1.

Pamiętaj aby pisać w ciągu – od marginesu do marginesu.
Zwracaj uwagę na znaki przystankowe i stosuj je konsekwentnie. Każdy element opisu należy oddzielić od siebie przecinkiem, a na końcu postawić kropkę.
Informacji o książce szukaj na stronie tytułowej, a nie na okładce.

Autor:

 • Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeśli nie utrudni to identyfikacji osoby, np.: Lutosławski W. – to Lutosławski Wincenty czy Witold?
 • Jeżeli autorów jest więcej niż trzech podajemy pierwszego i dopisek i in.
 • Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkiem.
 • Jeżeli opracowujemy pracę zbiorową pod redakcją opis rozpoczynamy od tytułu.
 • Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem itp.

Tytuł:

 • Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (…)
 • Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma. Tytułu książki nie piszemy w cudzysłowie!

Wydanie:

 • Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy!
 • Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić : Wyd. 5 popr., uzup., skr.

Wydawnictwo:

 • Można skracać nazwę wydawcy, np.
  PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
  Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
  WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Numer ISBN:

 • ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki, symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska, o wydawcy: 02 – WSiP i o książce
 • Numer ISBN znajdziesz w książce wydanej po roku 1978. Jeśli go nie ma w książce – ten element opisu pomijamy.
 • Od 1 stycznia 2007 r. weszła w życie zaktualizowana międzynarodowa norma IS 2108, zgodnie z którą numery ISBN zmienia się z 10-cyfrowych na 13-cyfrowe. Bieżące numery zostaną poprzedzone prefiksem 978

Opis bibliograficzny pracy zbiorowej

Przykład:
Kompendium wiedzy o ekologii, Pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej, Warszawa, PWN, 2001, ISBN 83-01-13589-1.

Opis bibliograficzny jednego tomu wielotomowej pracy zbiorowej

Przykład:
Poezja polska 1914-1939: antologia, Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak, Cz. 1, Warszawa, Czytelnik, 1984, ISBN 83-07-00395-4.

Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziału, opowiadania, wiersza) książki

 • Opis całości książki (gdy cała książka jest tego samego autorstwa) jak poprzednio, dodatkowo tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział.

Przykład:
Hutnikiewicz Artur, Od czystej formy do literatury faktu, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1988, ISBN 83-7052-804-X, Ekspresjonizm, s. 70-92.

 • Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora.

Przykład:
Lipska Ewa, Ja, Kraków, Wydaw. Literackie, 2004, ISBN 83-7889-57-67, A jednak miłość, s. 41.

Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziału, artykułu) książki z pracy zbiorowej

Elementy opisu:
Nazwisko i imię autora rozdziału, Tytuł rozdziału, W: Opis książki, w której zawarty jest rozdział, Redaktor w pracy zbiorowej, autor opracowania, Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania, ISBN, strony zajęte przez rozdział.

 1. Przykład:
  Bajka Zbigniew, Rynek mediów w Polsce, W: Dziennikarstwo i świat mediów, Pod red. Zbigniewa Bauera, Warszawa, Czytelnik, 1986, ISBN 83-4567-37-87, s. 192-224.
 2. Przykład: Wiersz z antologii wielu autorów:
  Stachura Edward, Wielki Testament, W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej, Wybór Marek Wawrzkiewicz, Warszawa, Książka i Wiedza, 1999, ISBN 83-6754-23-56, s. 380-381.

Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma

Elementy opisu:
Nazwisko i imię autora artykułu, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”, rok, numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł.

Przykład:
Jaworski Marcin, Różewicz – ostatni modernista, „Polonistyka”, 2005, nr 5, s. 18-24.

Opis bibliograficzny recenzji

Elementy opisu:
Nazwisko i imię autora recenzowanej książki, Tytuł recenzowanej książki, Wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania, ISBN, Rec. Imię i nazwisko autora recenzji, Tytuł recenzji, „Tytuł czasopisma”, rok, numer czasopisma, strony zajęte przez recenzję.

Przykład:
Kuczok Wojciech, Gnój, Warszawa, Wyd. Literackie, 2003, ISBN 83-6675-21-42, Rec. Piotr Śliwiński, Normalni, wydrążeni, źli, „Tygodnik Powszechny”, 2004, nr 32, s. 11.

Opis bibliograficzny wywiadu

Elementy opisu:
Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu, Tytuł wywiadu, Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad, „Tytuł czasopisma”, rok, numer, numery stron.

Przykład:
Kuczok Wojciech, Jestem bardzo pokrzywiony, Rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz, „Polityka”, 2004, nr 3, s. 58- 59.

Opisy bibliograficzne dokumentów elektronicznych

Książka na płycie CD-ROM:

Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], Wersja 1.03.16, Łódź, Promedia CD, 1998, ISBN 83-7231-3.

Fragment książki elektronicznej:

Kopaliński Władysław, Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego [CD-ROM], Wersja 1.00.000, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., 2000, Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych, ISBN 83-01-13194-2.

Książka w Internecie:

Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia [on line], Dostępny w Internecie: https://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm.

Strona www:

Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online], Kraków, Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji Naukowej, Dostępny w Word Wide Web: https://www.ap. krakow.pl/whk/.

Artykuł w czasopiśmie internetowym:

Karpiel Anna, Motyw szatana w literaturze romantycznej, W: „Konspekt” [on- line], 2005, nr 2, Dostępny w Internecie: https://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm, ISSN 1509-6726.

Opis bibliograficzny innych tekstów kultury opis bibliograficzny reprodukcji obrazu (rzeźby, dzieła architektury)

Jak opis rozdziału z książki:

Velasquez Diego, Infantka Małgorzata [il.], W: Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław, Ossolinem,1986, ISBN 83-5768-35-X, nr il. XLVI.

Opis bibliograficzny filmu

Pan Tadeusz [film], Reż. Andrzej Wajda, Warszawa, Vision Film, 1986,
1 kas. wiz. VHS.
Wajda A. (Reż.), Pan Tadeusz [Film], Warszawa, Vision Film, 2000, 1 płyta DVD.

Opis bibliograficzny dokumentu dźwiękowego

Pawlikowska-Jasnorzewska M., Wiersze [Dokument dźwiękowy], Warszawa, Polskie Nagrania, 1988, Taśma magnet.

Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.Zwracaj uwagę na znaki przestankowe – Stosuj je konsekwentnie!!!

Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym

Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.