• +48 (91) 43 37 240

Regulamin wypożyczalni

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, studentom, pracownikom szkoły i uczelni.
 2. Biblioteka składa się z: wypożyczalni, czytelni i multimedialnego centrum informacji.
 3. Warunkiem wypożyczenia książek jest każdorazowe pokazanie karty bibliotecznej, którą czytelnik otrzymuje w momencie zapisu do biblioteki.
 4. Czytelnik może wypożyczyć cztery książki, w tym dwie lektury szkolne.
 5. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów, matury, egzaminów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.
 6. Książki wypożyczamy na okres:
  • 2 tygodnie – lektury

  • do 2-ch tygodni – nowości,

  • 3-4 tygodnie – książki popularno-naukowe,

  • szczególnie poszukiwane publikacje do 5 dni.

 7. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia, pod warunkiem braku zapotrzebowania na określoną książkę ze strony innych czytelników.
 8. Nie przedłużenie okresu wypożyczenia książki w terminie kwalifikuje ją do natychmiastowego zwrotu.
 9. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki, może także zgłaszać dezyderaty na temat książek, które jego zdaniem warto zakupić do biblioteki.
 10. Czytelnik informowany jest o zamówionej przez niego książce poprzez informacje na tablicy biblioteki.
 11. Jeżeli uczeń/student nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę w terminie dwóch dni bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.
 12. Nie dotrzymywanie wyznaczonych terminów zwrotów ma wpływ na dalsze korzystanie z księgozbioru.
 13. Czytelnik odpowiada za wypożyczone zbiory. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić identyczny tytuł lub inny wskazany przez nauczyciela bibliotekarza, który odpowiada aktualnej wartości rynkowej zniszczonych /zagubionych/ materiałów.
 14. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
 15. Czytelnik może wypożyczać książki i inne materiały wyłącznie na swoje nazwisko.
 16. Uczeń/ student obowiązany jest pokazać legitymację szkolną lub studencką na prośbę bibliotekarza.
 17. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Czytelnik między regałami biblioteki porusza się bez bagażu (plecaka, torby, torebki). Swoje rzeczy zostawia przy wejściu do pomieszczenia w wyznaczonym miejscu.
 18. Szukając potrzebnych materiałów należy odkładać na właściwe miejsce przeglądane pozycje.
 19. W bibliotece można korzystać z komputera, Internetu, drukarki  i skanera na zasadach ustalonych odrębnym regulaminem.
 20. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 21. Uczniowie, studenci i pracownicy opuszczający szkołę zobowiązani są do rozliczenia się z wypożyczonych materiałów i podbicia karty obiegowej.
 22. Każdy korzystający z usług bibliotecznych zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki.
 23. Niestosujący się do postanowień niniejszego regulaminu mogą być w szczególnych przypadkach pozbawieni prawa korzystania z biblioteki.

Opracowały
Zofia Pióro, Izabela Popek
Zatwierdzono 27.09.2007

Napisz komentarz