• +48 (91) 43 37 240

PSO dla klas ponadgimnazjalnych

Przedmiotowe systemy oceniania

Przedmioty ogólne

Język polski PSO
kl.1 kl.2 kl.3 kl.4
Matematyka PSO
kl.2 kl.3 kl.4
Matematyka (zakres rozsz.) kl.2-4
Język angielski

kl.1-4

Diagram zaliczeniowy sprawdzianów

Język niemiecki kl.1-4
Wiedza o kulturze
Historia
Historia i społeczeństwo kl.3 kl.4
Wiedza o społeczeństwie kl.2
Podstawy przedsiębiorczości kl.2
Geografia kl. 1-4
Geografia (zakres rozsz.) kl.1-4
Biologia
Biologia (zakres rozsz.) kl.4
Chemia
Fizyka
Informatyka
Wych. fizyczne kl.4
Edukacja dla bezpieczeństwa kl.2
Etyka kl.1-4

Przedmioty zawodowe

Technik ekonomista
Technik logistyk
Technik hotelarstwa
Technik obsługi turystycznej
Technik organizacji reklamy

Ze względu na ochronę danych osobowych indywidualne dostosowania form i warunków pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są dostępne w Dzienniku wychowawcy każdej z klas.