• +48 (91) 43 37 240

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych  – Agnieszka Marciniak

iod@spnt.pl
tel. +48918522093

Zastępca Inspektora Danych Osobowych – Rafał Malujda
iod@spnt.pl
tel. +48918522093

Suplement zdalne nauczanie od 2022

Aktualne klauzule informacyjne obowiązujące w ZS8

 

TREŚĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA

  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka poprzez jego publikację na stronie internetowej placówki i na jej profilu na portalach społecznościowych prowadzonych przez szkołę w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności dziecka.
  2. Na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka* przez Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie w postaci zdjęć i materiałów filmowych, zarejestrowanego w ramach wycieczek, konkursów, wyjść, uroczystości i innych wydarzeń organizowanych przez Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć i filmów na stronie internetowej szkoły i na jej profilu na portalach społecznościowych prowadzonych przez szkołę oraz innych portalach edukacyjnych w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności uczniów.

*właściwe podkreślić