• +48 (91) 43 37 240

Rekrutacja ósmoklasisty

 

 

Lekarz medycyny pracy dr Krystyna Maciejewska-Dorsz – wykonuje badania w gabinecie pani pielęgniarki (parter, sala nr 11) w terminach od 16 maja 2023 do 13 lipca 2023 we wtorek pomiędzy godz. 11:30 -14:00 oraz czwartek pomiędzy godz. 10:30 – 14:00 bez rejestracji (kolejność przyjścia).

11 i 13 lipca – gabinet lekarski nieczynny

9 czerwca – szkoła nieczynna

Skierowanie można uzyskać drogą elektroniczną pisząc prośbę do sekretariatu (sekretariat@zs8.szczecin.pl), podając imię i nazwisko dziecka, pesel, kierunki lub osobiście w sekretariacie szkoły

 

Zapraszamy Ósmoklasistów w roku szkolnym 2023/2024 do:

Technikum Organizacji i Zarządzania (5-letni cykl kształcenia)

więcej informacji

„Rekrutacja krok po kroku”

PORADNIK KANDYDATA

Informujemy, że wypełnianie podań odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin dostępny będzie formularz zgłoszeniowy.

1.Po otworzeniu formularza na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin wypełnij go w terminie od 09 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. (*z wyłączeniem szkół i oddziałów z egzaminem wstępnym). Pamiętaj! Możesz wybrać 3 szkoły – a w ramach nich – dowolną ilość kierunków.

*Od 09 do 31 maja 2023 r. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

2. Wydrukuj wcześniej wypełniony formularz, podpisz (zeskanuj/ sfotografuj – instrukcja na stronie Naboru w zakładce „Dokumenty”) umieść w systemie Nabór, a następnie oryginał z podpisami w formie papierowej przynieś do 16 czerwca 2023  do godziny 15.00 do Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 (szkoła pierwszego wyboru) wraz z oświadczeniami potwierdzającymi uprawnienia kandydata do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów (formularze dostępne na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin).

3. Od 09.05.2023 do 19.07.2023 w sekretariacie szkoły (I piętro) otrzymasz skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, odbiór osobisty lub skan na e-maila rodzica/opiekuna prawnego. Lekarz medycyny pracy jest dostępny w Przychodni Medycyny Pracy WOMP na ul. Bol. Śmiałego 33, Szczecin (wejście nr 2 od ul. Krzywoustego tel. do rejestracji 91 43 49 170 /162) oraz na ul. Kopernika 18, Szczecin tel. 91 42 25 018. Na badania zgłaszamy się z rodzicem lub z wypełnioną zgodą rodzica/opiekuna prawnego, legitymacją szkolną i kartą zdrowia ucznia.

4. Od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz.15.00 uzupełnienie wniosku o:

  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
  • kserokopię zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

5. Od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00 możliwość dokonania zmiany wybranych szkół (zmiana wniosku)

6. 17 lipca 2023 r. nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji (do sprawdzenia po zalogowaniu do systemu „Nabór” lub listy wywieszone przy sekretariacie szkoły):

  • lista zakwalifikowanych do przyjęcia,
  • lista zakwalifikowanych do innych szkół
  • lista nieprzyjętych
  • informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych na terenie Szczecina

7. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę nauki w Technikum Organizacji i Zarządzania w ZS nr 8, dostarczając od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 10:00 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 2 zdjęcia legitymacyjne (kolorowa fotografia wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, z widocznymi brwiami, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząc na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami)  oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( jeśli nie było wcześniej dostarczone).

8. 21 lipca 2023 r. do godz. 15:00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę nauki w Technikum Organizacji i Zarządzania w ZS nr 8 i listę kandydatów nieprzyjętych ( do sprawdzenia po zalogowaniu do systemu „Nabór” lub listy wywieszone przy sekretariacie szkoły).

Podczas rekrutacji możesz otrzymać max. 200 punktów

1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – wynik przedstawiony w procentach z:

  • języka polskiego  100% x 0,35=35 pkt
  • matematyki  100% x 0,35=35 pkt
  • języka obcego nowożytnego  100% x 0,30=30 pkt

2) maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym:

a) maksymalnie 72 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, przedmioty brane pod uwagę:

• język polski – max. 18 pkt.
• język obcy obowiązkowy – max. 18 pkt.
• geografia – max. 18 pkt.
• matematyka – max. 18 pkt.

Punkty za oceny przydzielane są zgodnie z zasadą:

• celujący – 18 pkt.
• bardzo dobry – 17 pkt.
• dobry – 14 pkt.
• dostateczny – 8 pkt.
• dopuszczający – 2 pkt.

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów

c) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 3 pkt.,

d) maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym:

1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
b) tytułu LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
c) tytułu FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
b) dwóch lub więcej tytułów LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
c) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
d) tytuł FINALISTY konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
e) tytuł LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
f) tytuł FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 pkt.
b) krajowym – 3 pkt.
c) wojewódzkim – 2 pkt.
d) powiatowym – 1 pkt.

3) Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, posiadający świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej są przyjmowani w pierwszej kolejności.

TECHNIKUM ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8
AL. 3 MAJA 1 A
70-214 SZCZECIN
www. zs8.szczecin.pl
tel. 91 43 37 240

Przyjmowanie kandydatów – laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja dla szkół ponadpodstawowych na rok 2023/2024

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów