• +48 (91) 43 37 240

Rekrutacja

Drogi Gimnazjalisto ! Poznaj nas!

 

Zapraszamy Gimnazjalistów w roku szkolnym 2017/2018 do:

Technikum Zawodowego nr 4 (4-letni cykl kształcenia)

„Rekrutacja krok po kroku”

Informujemy, że wypełnianie podań odbywać się będzie drogą elektroniczną.
Na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin dostępny będzie formularz zgłoszeniowy.

1. Po otworzeniu formularza na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin wypełnij go w terminie od 09 maja 2017 r. do 21 czerwca 2017 r. Pamiętaj! Możesz wybrać 3 typy szkół – a w ramach nich – dowolną ilość kierunków.

2. Wydrukuj wcześniej wypełniony formularz i dostarcz do 21 czerwca 2017 r. do godziny 15.00 do Technikum Zawodowego nr 4 w Zespole Szkół nr 8 (szkoła pierwszego wyboru) wraz z:
• 2 zdjęciami (podpisane na odwrocie),
• oświadczeniami potwierdzającymi uprawnienia kandydata do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów (formularze dostępne na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin),
• zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

3. W sekretariacie szkoły (I piętro) otrzymasz skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy (zgoda rodzica na badanie – do pobrania).

4. Od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 uzupełnij dokumentację o:
• kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną przez dyrektora gimnazjum
• kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczoną przez dyrektora gimnazjum

5. 03 lipca 2017 r. o godz. 15.00 nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji (listy zostaną wywieszone w szkole):
• lista zakwalifikowanych do przyjęcia,
• lista zakwalifikowanych do innych szkół
• lista nieprzyjętych
• informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Szczecina

6. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę nauki w Technikum Zawodowym nr 4 w ZS nr 8, dostarczając od 03 lipca 2017 r. do 07 lipca 2017 r. do godz. 12:00 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( jeśli nie było wcześniej dostarczone).

7. 26 lipca 2017 r. do godz. 12:00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę nauki w Technikum Zawodowym nr 4 w ZS nr 8 i listę kandydatów nieprzyjętych.

8. Postępowanie uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu rekrutacji dysponują wolnymi miejscami
• od 26 do 28 lipca 2017 r. składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
22 sierpnia 2017 r. podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 25 sierpnia 2017 r. wydanie zakwalifikowanym kandydatom skierowania na badania lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
od 22 sierpnia do 28 sierpnia rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni potwierdzają wolę nauki w ZS nr 8 w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
29 sierpnia 2017 r. – ogłoszenie przez Szkolną Komisje Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Podczas rekrutacji możesz otrzymać max. 200 punktów

1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – wynik przedstawiony w procentach z:
• języka polskiego,
• historii i wiedzy o społeczeństwie,
• matematyki,
• przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki chemii),
• języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

mnoży się przez 0,2

2) maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym:

a) maksymalnie 72 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum, przedmioty brane pod uwagę:

• język polski – max. 18 pkt.
• język obcy obowiązkowy – max. 18 pkt.
• geografia – max. 18 pkt.
• matematyka – max. 18 pkt.

Punkty za oceny przydzielane są zgodnie z zasadą:

• celujący – 18 pkt.
• bardzo dobry – 17 pkt.
• dobry – 14 pkt.
• dostateczny – 8 pkt.
• dopuszczający – 2 pkt.

b) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów

c) maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:

1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
b) tytułu LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
c) tytułu FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
b) dwóch lub więcej tytułów LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
c) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
d) tytuł FINALISTY konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
e) tytuł LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
f) tytuł FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 pkt.
b) krajowym – 3 pkt.
c) wojewódzkim – 2 pkt.
d) powiatowym – 1 pkt.

d) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – 3 pkt.,

3) Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty są przyjmowani do szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od ustalonych kryteriów rekrutacji.

TECHNIKUM ZAWODOWE NR 4
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8
AL. 3 MAJA 1 A
70-214 SZCZECIN
www. zs8.szczecin.pl
tel. 91 43 37 240